Wednesday, 29 June 2016
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2016
bullettin_festa.jpg
 
Last Updated ( Saturday, 25 June 2016 )
 
IT-TWELID TA’ GWANNI L-BATTISTA LEHEN JGHAJJAT FID-DEZERT
Written by Administrator   
Friday, 24 June 2016

Din hija il- Liturgija  tat-twelid tal-Battista matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_gwann_1.jpg
 San Gwann Battista

 

L-Antifona tad-Dħul għall-Ewkaristija tal-Jum tal-Festa tat-Twelid ta’ Ġwanni, tixħet dawl qawwi ta’ għarfien fuq il-missjoni li għaliha Alla bagħatu fid-dinja.  L-Antifona tgħid: “Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni.  Dan ġie bħala xhieda, biex jixhed għad-dawl, ħalli b’hekk lill-Mulej ilestilu poplu mhejji sewwa.”  Nistgħu ngħidu li din kienet ukoll il-missjoni ta’ kull profeta li ġie qabel Ġwanni, imma f’bin Żakkarija il-qawwa u s-setgħa tal-profezija hi miġbura b’mod tal-għaġeb u dan bir-raġun għax, bħalma ngħidu, iż-żmien isajru l-bajtar, u ż-żmien kien sar, l-Istorja tas-Salvazzjoni kienet laħqet il-milja tagħha, l-istennija għas-Salvatur, għall-Messija kienet waslet fi tmiemha għax Dak li kellu jiġi, ara kien fil-bieb.  Huwa f’dawn iċ-ċirkustanzi li naraw kemm kienu mportanti l-missjoni u l-figura ta’ Ġwanni.  Huwa kien l-aħħar Kelma ta’ Alla qabel il-ġrajja l-kbira, l-avveniment, l-istorja li biha Alla kellu jgħaddi u jsalva l-umanità kollha bi Kristu.

 

Ġwanni kien l-aħħar profeta tar-Rabta l-Qadima; kien il-bieb li jinagħlaq u ieħor li jinfetaħ.  Huwa kien il-leħen jgħajjat fid-deżert. Liema deżert?  Mhux dak tar-ramel, mhux ix-xagħri fiżiku li nsibu ’l hemm u ’l hawn fil-ġeorgrafija tad-dinja, imma d-deżert li hemm f’kull wieħed minnha, id-deżert li kienet fi żmienu d-dinja u li jeżisti fi żmienna wkoll.  Id-deżert huwa l-post fejn m’hemmx ħajja għax m’hemmx ilma.  Huwa l-post mejjet bil-għatx fejn tgħammar il-mewt.  Dan il-post huwa l-ġewwieni tal-bniedem li minħabba l-waqgħa ta’ Adam u Eva, wiret mingħandhom natura miġruħa, feruta, marida għax fil-Ġnien tal-Għeden daħal suspett f’moħħ il-bniedem dwar jekk Alla jħobbux jew le, jekk Alla hux miegħu jew rival tiegħu.  Dan il-ħsieb daħal bħal serp jitkgħawweġ f’moħħ il-bniedem u dejjem jiġi biex jagħtina interpretazzjoni dwar l-Istorja, ifissrilna dak li jiġrilna, il-gwaj li ngħaddu minnu.  Kull bniedem jisma’ leħen, protesta li tqum imqanqla ġewwa fih, għajta vjolenti: “Kieku Alla lilek iħobbok, kien jippermetti li jseħħ dan?”

 

Last Updated ( Saturday, 25 June 2016 )
Read more...
 
Tridijiet tal-Festa ta' San Gwann
Written by Matthew Attard   
Friday, 24 June 2016

Matul dawn il-jiem qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ San Ġwann Battista li aħna ix-Xewkin inkunu qed nistennew b’tant ħeġġa. Mill-Erbgħa 22 ta’ Ġunju ngħata l-bidu għat-Tridu tal-festa b’konċelebrazzjoni li tibda fis-7:30pm. F’dawn it-tlett ijiem qiegħed jippriedka Fr Simon Cachia fejn qed jagħmel ħsibijiet fuq episodji mill-ħajja ta’ San Ġwann b’mod speċjali fuq it-tnissil tal-Battista, il-viżitazzjoni ta’ Marija lil Eliżabbetta u fuq it-twelid tiegħu. Wara l-konċelebrazzjoni tinqara l-kurunella, tindaqq l-Antifona u wara ssir il-Barka Sagramentali.                                                                                                                                     

 
It-Tieni jum tan-Novena Jum il-Konsagrazzjoni tar-Rotunda
Written by Administrator   
Sunday, 19 June 2016

Nhar il-Gimgha 17 ta' Gunju 2016 kien it-tieni jum tan-Novenaridu kif ukoll it-tifkira tal-Konsagrazzjoni tar-Rotunda. Fil 5.30pm saret Koncelebrazzjoni sollenni ral-anniversarju tl-Konsagrazzjoni tal-Knisja Rotunda , immexxija minn Dun Gorg Mercieca.

 01.jpg  05.jpg
 07.jpg

 

 

Last Updated ( Tuesday, 21 June 2016 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Written by Administrator   
Sunday, 19 June 2016
 bullettin_19-06-2016-1024.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Gunju 2016
Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
 
IT-TNAX-IL HADD MATUL IS-SENA MIN HU GESÙ GHALIK?
Written by Administrator   
Friday, 17 June 2016

Din hija il- Liturgija  tat-tnax il-Hadd matul is-Sena ( 2016 ) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 infantjesus_johnbaptist.jpg
 Gesu u Gwanni l-Battista

 

Għaliex il-kurċifiss kien dejjem importanti tant fil-ħajja tal-Qaddisin u ta’ kull Nisrani veru?  Għax hu jurina min hu tassew Ġesù għalina.  Għax illum, fil-Liturġija tal-Kelma, ġejja tiltaqa’ magħna mistoqsija mportanti li mhux lakemm wieħed iweġibha kif imiss: “Min hu Ġesù għalik?”  Kristu nnifsu jsaqsihielna lili u lilek.  Tant hi mistoqsija mportanti li Kristu ħass il-bżonn lijistaqsija lid-dixxipli tiegħu.  Hu kien jaf ċar min kienu jaħsbu li hu u li kellhom ħafna idejat imħawdin fuqu, imma Hu staqsihom din il-mistoqsija biex jikkonċentralhom moħħhom fuqha.  Hu faċli li neħduh ‘for granted’ lill-Mulej u Hu jridna naħsbu fil-fond fuq min hu Hu għalina għax dan hu mportanti ħafna, mhux għalih imma għalina.

 

“Min hu Ġesù għalik?”  Tant mhix mistoqsija faċli, li malli sema’ t-tweġiba ispirata ta’ Pietru, Kristu ċċassa lejh u qallu, fi kliem ieħor, li mhux hu kien li skopra min hu, bl-għerf jew bl-intelliġenza tiegħu, imma kien l-Ispirtu Qaddis ta’ Alla li lluminah, dawlu, kellimlu lil qalbu, biex seta’ jasal għall-konklużjoni tiegħu li kienet:  “Inti l-Messija ta’ Alla l-Ħaj!”

 

Last Updated ( Sunday, 19 June 2016 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 820