A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
IR-RABA’ HADD TAL-GHID, 2015 IR-RAGHAJ IL-KBIR TAL-MERHLA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Friday, 24 April 2015

Din hija il- Liturgija  tar-Raba' Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-the-good-shepherd.jpg
 

    Il-Missier qajjem lil Ibnu mill-imwiet mhux biss għax l-Imħabba divina miġbura fil-bniedem Ġesù ma setgħetx tinegħleb mill-ħażen tan-natura mwaqqa’ umana, imma wkoll, u dan hu mportanti għalina, Hu qajmu mill-imwiet biex għamlu Spirtu li jinfirex fin-nies, Spirtu ta’ Mħabba vera f’nofs dinja mimlija egoiżmi u dlamijiet.  Dan kollu jfisser li l-iskop tal-esperjenza memorabbli tal-Għid li l-Mulej Ġesù għadda minnha kien li titwaqqaf il-Knisja, li jħalli fdal, merħla ċkejkna li fiha Hu, Kristu jibqa’ jgħammar anke meta fiżikament ma jibqax hawn.

    Il-missjoni, ix-xogħol ta’ din il-merħla, din il-Knisja hu li hi tkun melħ, dawl u ħmira fl-għaġna kbira li hi d-dinja.  Mhux importanti jekk din il-merħla tkunx kbira jew żgħira.  Mhux importanti li din il-merħla tiżdiedx jew jiġi żmien li tinżabar u tonqos.  L-importanti hu li hi tkun awtentika, tkun vera, turi li hi tassew il-ġisem li jidher ta’ Kristu rebbieħ fuq kull xorta ta’ mewt u dieqa li jiflaġellaw lill-bniedem.  Dawn is-sinjali huma l-importanti.  Jekk ikollok Knisja kbira, merħla li hi massa enormi ta’ nies, il-poplu kollu, imma li minnha ma tantx joħroġ dawl, li tkun tilfet it-togħma qawwija li għandu l-melħ u li tkun ħmira li qatgħet u ma baqagħliex saħħa ttella’ l-għaġna, tinfiltra fid-dinja u tagħtiha sens, allura inutli li jkollok in-nies tal-belt jew raħal kollha mgħammdin u miktubin fir-reġistru tal-kappillan. 

 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 t'April 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 17 April 2015
bull19_4_15.jpg
   Il-Bullettin tal-Hadd 19 t'April 2015
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID, 2015 KRISTU JEHLES MILL-HTIJA
Written by Frans Galea   
Friday, 17 April 2015

Din hija il- Liturgija  tat-tielet Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_wara_l-qawmien.jpg
 Gesu ma' l-appostli wara l-Qawmien
                     mil-mewt

 

   Fiż-żminijiet tal-lum tinsab għaddejja dik li aktarx hi l-akbar battalja għal ruħ il-bniedem bejn Kristu u satana. Kull meta l-Knisja kienet ippersegwitata, iktar issaħħet u l-għadu tgħallem li dak mhux il-mod kif teqred l-ideja ta’ Alla u s-Salvazzjoni fi Kristu mid-dinja.  Il-Knisja tibqa’ ppersegwitata sal-aħħar taż-żmien, imma l-ikbar battalja mhux hemm qegħda tkun miġġielda llum.  Il-Kristjaneżmu qed ikun mhedded għal mewt fil-Punent l-aktar. Fil-pajjiżi li diżgrazzjatament tant nammiraw u nikkoppjaw bħall-mogħoż ta’ Bendu.  Huwa hemm fejn satana qiegħed jirbaħ u mhux fil-pajjiżi fejn qed jixxerred demm Nisrani.

    Fil-Punent, u l-pajjiżi influwenzati minnu bħal Malta, satana ikkorrompa l-moħħ tal-bniedem.  L-Illuminiżmu, il-filosofija li welldet ir-Rivoluzzjoni Franċiża tat daqqa ta’ ħarta lill-Knisja.  Il-bniedem kiber u sar adult.  Ma baqax iktar tfal, jibża’ mis-sajjetti u jitlob lil Santa Barbara.  Sar jaf minn fejn jiġu s-sajjetti.  Sar jaf ħafna affarijiet.  Nesa lil min għamel kollox u minflok għamel lilu nnifus alla.  Dan laħaq il-qofol tiegħu mis-seklu l-ieħor (fis-sittinijiet) ’l hawn.  Lil dan il-bniedem ma tistax tkellmu fuq dnub għax jieħu għalih.  Il-kelma ‘dnub’ sparixxiet mill-vokobolarju.  Hu veru li fl-imgħoddi l-Knisja inqatgħet mill-Aħbar il-Tajba tal-Vanġelu u ħlief fuq il-biża’ tal-infern ma baqgħetx titkellem: frott it-teoloġija tal-Medju Evu.  Ir-rejazzjoni kontra dan insibuha fil-bniedem tal-lum, reazzjoni li damet sekli tinħema.  Illum fl-Ingilterra, per eżempju, huma biss xi 35% li jemmnu jew jaħsbu li għandu mnejn jeżisti Alla.  Il-kumplament ma jemmnu b’xejn.  Il-Punent sar pagan u dan narawħ fil-liġijiet li jgħaddi.  Din is-soċjeta tidħaq jekk issemmilha d-‘dnub’.  Illum kulħadd hu ‘ħieles’, jgħidulek, ‘xejn mhu xejn’.

 

Read more...
 
Illum lewwel Hamis ta' San Gwann ( Quddiesa bil-priedka fil-Knisja Rotunda )
Written by Frans Galea   
Thursday, 16 April 2015

   Illum il-Hamis 16 t'April 2015, jibdew il-preparamenti ghal-Festa ta' San Gwann ta' din is-sena. Din is-sena ser niccelebraw il-Festa tal-Battista fix-Xewkija nhar il-Hadd 21 ta' Gunju 2015. Illum huwa l-ewwel Hamis bi preparazzjoni ghal-din il-festa. Fil-5.15pm fil-Knisja Rotunda ikun hemm Quddiesa bil-Priedka min Dun Gerald Buhagiar.

pittura_ta_san_gwann_.jpg
 Pittura tat-Twelid ta' San Gwann
xoghol tal-Kav. Paul Camilleri Cauchi

 

 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 t'April 2015
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 April 2015
bull12_4_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 12 t'April 2015
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID – ‘DOMENICA IN ALBIS’, 2015 IL-FIDI FI KRISTU TIRBAH ID-DINJA
Written by Frans Galea   
Friday, 10 April 2015

Din hija il- Liturgija  tat-tieni Hadd ta'l-Ghid bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_tumas.jpg
                     San Tumas

 

   Il-Liturġija tal-Kelma tal-Ħadd fuq l-Għid il-Kbir tkellimna b’mod qawwi fuq x’kapaċi tagħmel fina l-Fidi adulta fi Kristu... mhux il-Fidi infantili, tat-tfal, lanqas il-Fidi sempliċement reliġjuża, imma l-Fidi adulta li hi rigal tal-Missier mogħti bis-saħħa tal-Ispirtu s-Santu lil dawk li Hu jagħżel.  Dawk li jirċievu dan ir-rigal enormi, l-aqwa rigal li jista’ jagħti l-Missier, m’humiex aħjar minn ħaddieħor, lanqas inagħtaw dan ir-rigal għax immeritawh iktar minn ħaddieħor.  L-għażliet ta’ Alla huma dejjem misteru, anzi Hu jħobb jagħżel id-dgħajjef, kultant midinbin kbar, sabiex tidher iktar ċara l-qawwa u s-setgħa tiegħu, u mhux tal-bniedem, u hekk in-nies tinġibed lejh.

    Il-Fidi fi Kristu hi l-unika qawwa li tirbaħ lid-dinja.  Min jikber f’din il-Fidi jagħmel għemejjel li n-nies mhix kapaċi tagħmel, anzi li Alla biss hu kapaċi jagħmel.  Il-Fidi fi Kristu mqajjem mill-mewt timala lil dak li jkun bid-Dawl tal-Ispirtu s-Santu u huwa jirċievi natura ġdida.  Din hi ħaġa tal-għaġeb!  Aħna lkoll nitwieldu bin-natura ta’ Adam, natura mwaqqa’, miġbuda lejn id-dnub, dejjem niġbdu lejna nfusna, imdawrin biċ-ċirku tal-mewt, dejjem infittxu li naħarbu t-tbatija, bla kapaċità li nħobbu lil min idejjaqna, lil min jagħmlilna l-ħsara, lill-għadu.  Imma l-marka tan-Nisrani veru u adult hija nfatti l-imħabba lejn l-għadu.  Dan il-qies, dan il-kejl, poġġih Ġesù Kristu nnifsu meta qal, “Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, għax jekk tħobbu biss lil min iħobbkom x’mertu jkollkom?  Anke l-pagani u n-nies ħżiena jagħmluh dan.” 

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 627
© 2015 www.xewkijaparish.org