A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Ir-Rotunda Arcipretali ta’ San Gwann Battista, ix-Xewkija
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Ix-Xewkija hu l-ewwel raħal tal-kampanja Għawdxija, ’il barra mir-Rabat, li sar parroċċa, fis-27 ta’ Novembru 1678, b’digriet ta’ Mons. Mikiel Ġ. Molina, Isqof ta’ Malta u Għawdex.  

 

Il-knisja qadima ddedikata lil San Ġwann Battista nbniet tal-inqas darbtejn, sakemm fl-4 ta’ Mejju 1952 tqiegħdet l-ewwel ġebla tar-Rotunda li naraw illum.  Il-binja maestuża, magħmula kollha kemm hi mill-ġebla Maltija, inbniet fuq il-post tal-knisja l-qadima, u ġiet iddedikata fis-17 ta’ Ġunju 1978.

 

Fl-1845, mija u sebgħin sena ilu, il-Parroċċa tax-Xewkija kkummissjonat l-istatwa titulari ta’ San Ġwann, minquxa fl-injam mill-iskultur Pietru Pawl Azzopardi.  

 

Il-knisja parrokkjali tax-Xewkija saret Arċipretali fl-10 ta’ Frar 1893, fi żmien l-Arċipriet Pietru Pawl Ciantar.  B’digriet tal-Isqof Nikol Ġ. Cauchi fil-21 ta’ Mejju 1978, ir-Rotunda tax-Xewkija ġiet mgħollija għall-ġieħ ta’ Santwarju Djoċesan; fl-istess sena twaqqfet uffiċjalment bħala s-Sede Spiritwali tal-Ordni ta’ San Ġwann f’Għawdex.  

 

Monsinjur Daniel Xerri qed jiġi maħtur il-ħmistax-il ragħaj spiritwali tax-Xewkija kemm ilha parroċċa.  Sal-lum fl-istorja tagħha hi kellha disa’ kappillani u sitt arċiprieti.  Mons. Carmelo Mercieca, il-ħames Arċipriet tagħha, kien irċieva n-nomina tiegħu fit-18 ta’ Jannar 1972.

 

 

Last Updated ( Monday, 31 August 2015 )
 
Monsinjur Daniel Xerri – Profil
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Dun Daniel Xerri twieled fil-21 ta’ Awwissu 1969, irċieva l-edukazzjoni primarja fl-Iskola tax-Xagħra u dik sekondarja fis-Seminarju Minuri tal-Qalb ta’ Ġesù, il-Belt Victoria. 

 

Fl-1987 beda l-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju fis-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù.  Bejn is-snin 1990 u 1991 għamel is-sena intermedjarja fil-Parroċċa tal-Assunzjoni, Atco, New Jersey, l-Istati Uniti tal-Amerika.  

 

Ġie ordnat djaknu fl-10 ta’ Lulju 1993 u saċerdot fl-24 ta’ Ġunju 1994 mill-Isqof Nikol Ġ. Cauchi.  

 

Huwa kompla l-istudji tiegħu f’Ruma fejn fl-1997 kiseb il-Liċenzjat fit-Teoloġija Dommatika mill-Università Pontificia San Tommaso d’Aquino (Angelicum), u fis-sena 2000 id-Dottorat mill-Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.  Sadanittant huwa serva bħala Viċi-Parroku fil-Parroċċa ta’ Sant’Injazju ta’ Antjokja, Ruma, u fil-Parroċċa ta’ Santa Croce, Passo Corese, Djoċesi ta’ Sabina – Poggio Mirteto.  

 

Wara li kiseb id-Dottorat, ġie msejjaħ biex jgħallem it-Teoloġija Dommatika fl-Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Ruma.  Fl-istess żmien ġie maħtur Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Maria della Pace f’Borgo Santa Maria u Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Maria Assunta f’Corese Terra, Djoċesi ta’ Sabina – Poggio Mirteto.  

 

Fl-2004 l-Isqof Nikol Ġ. Cauchi sejjaħlu lura lejn Għawdex fejn ħatru Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Lawrenz.  

 

Fl-2007 l-Isqof Mario Grech ħatru Rettur tas-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta’ Ġesù, uffiċju li qeda sal-2014.

 

  

 
Esklussiva ghal xewkija parish.org!
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Għadu kif tħabbar mill- ET Mons Mario Grech l-ħatra ta' Arċipriet l-ġdid għall-parroċċa tax-Xewkija. Dan ser ikun Dun Daniel Xerri Saċerdot mill-parroċċa ta' Marija Bambin, Xagħra. Din it-tħabbira għada kif ġiet imħabbra issa permezz ta' stqarrija maħruġa mill-kurja ta' Għawdex 

  

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 )
 
Solennita' tal-martirju ta' San Gwann il-Battista
Written by Matthew Attard   
Sunday, 30 August 2015

Nhar is-Sibt 29 t Awwissu kien jum it-tifkira tal-qtugħ ir-ras ta’ San  Ġwann, jum it-twelid ta’ Ġwanni għall-ħajja eterna’. Għalhekk fil-knisja Rotunda tax-Xewkija saret konċelebbrazzjoni solenni mmexxija mill-ET Mons Silvestro Magro, isqof tal-belt ta Benghazi ġewwa l-Libja. Din il-konċelebbrazzjoni li kienet animata mill-orkestra taħt it-tmexxija ta’ Mro Colin Attard, ħa sehem il-kor Vox Clamantis. Fiha Patri Ronald Lofreda O Carm niseġ paninġierku dawr il-ħajja tal-qaddis u tal-ħidma tiegħu matul ħajtu biex jsalva u jħares lill-familja u liż-żwieġ, ħidma li waslet biex Ġwanni jieħu l-Martirju tiegħu. Għal-din il-quddiesa attendiet bi ħġara kongregazzjoni sabiħa ta’ parruċċjani. Matul din il-quddiesa l-miżżewġin preżenti ġew mistiedna jġeddu l-wegħdiet taż-żwieġ tagħhom. Wara l-isqof Magro ta l-barka tiegħu lil ġemgħa preżenti.

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 )
 
Arcipriet gdid ghax-Xewkija
Written by Claudio Vella   
Sunday, 30 August 2015
 image(1)  image
L-Arcipriet Daniel Xerri  L-Arcipriet Carmelo Mercieca 

 

Ftit tal-hin ilu, waqt zjara li ghamel fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech habbar lil-poplu migbur fil-knisja li kien ser jahtar Arcipriet gdid ghal-Parrocca ta' San Gwann Battista tax-Xewkija.

L-Arcipriet gdid huwa Dun Daniel Xerri mill-parrocca ta' Marija Bambina x-Xaghra li serva bhala Kappillan fil-parrocca ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas-Seminarju t'Ghawdex.  Huwa twieled fil 21 t'Awwissu 1969 u gie ordnat sacerdot fis sena 1994. Wara diversi snin jistudja Ruma, Dun Daniel gie lura Ghawdex fl-2004. Lura Ghawdex Dun Daniel serva bhala Kappilan ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas Seminarju.

L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca twieled fil 25 ta' Settembru 1941 u gie ordnat sacerdot fis-sena 1964. Mons. Carmelo Mercieca inhatar Arcipriet tax-Xewkija fis 6 ta' Frar 1972 u fit 43 sena li ghamel bhala Arcipriet huwa lesta l-knisja Rotunda, bena kampnar, inbniet il-koppla ta' quddiem,  inbena c-centru parrokjali, ingieb sett qniepen godda, inbnew zewgt oqsma tal-Museum, inbena il mahzen ta' l armar, bdiet tinbena Kappella gdida f' Ta' Gokk u hafna progetti ohra ta' gid ghax Xewkin kollha. Min nahha taghna nirringrazjaw hafna lil Mons. Mercieca u nawguraw lil Dun Daniel fil missjoni gdida ghal gid spiritwali u materjali tax Xewkin u nwieghduhom it-talb taghna.

Last Updated ( Sunday, 30 August 2015 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 t'Awwissu 2015
Written by Frans Galea   
Friday, 28 August 2015
bull30_8_2015.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 30 t'Awwissu
                             2015
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 682
© 2015 www.xewkijaparish.org