Monday, 30 November 2020
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 29 November 2020
29_nov_20.jpg
 bullettin_29-11-2020.jpg
 
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 November 2020

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jipriedka.jpg

 

Il-Knisja tiftaħ is-Sena Liturġika tagħha, sena oħra, Grazzja oħra, b’kelma qawwija ħierġa minn fomm Kristu nnifsu: “U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd, ishru!”  (Mk. 13, 37).  Il-Vanġelu li jiftaħ din is-Sena fih ħames versi biss, imma erba’ darbiet itenni Ġesù din il-kelma: “Ishru”.  Aħna niddependu għall-Fidi tagħna minn laqgħa ma’ Ġesù.  Kull Nisrani jaf li l-Fidi, barra t-tagħlim dwar il-Mulej u l-veritajiet li tħaddan il-Knisja, għandha bżonn laqgħa ħajja ma’ Kristu.  Mingħajr din, kollox jibqa xott, mejjet, bla sinjal ta’ xi ħaġa ħajja li tgħammar ġewwa fik.  Fid-dinja tal-lum, fejn l-Aħbar ta’ Ġesù Kristu hija ppersegwitata bil-vjolenza, imma anke bil-pulit, in-Nisrani irid ikollu n-Nar tal-Ispirtu jħeġġeġ ġewwa fih, inkella  jinegħleb u jitkaxkar mill-kotra.  U dan in-Nar jitqabbad b’laqgħa li tissorprendi ma’ Kristu.

 

Kristu huwa Dak li niżel ifittex lill-bniedem.  Huwa jrid jiltaqa’ miegħi u miegħek, u mhux darba biss.  Jekk xi ħadd jistaqsik l-għala tal-Fidi tiegħek, tweġbux b’xi frażi li tgħallimt bl-amment meta kont żgħir; tmarrdux b’qabda teoriji fuq il-ħolqien u fuq in-natura li aħna mdawrin biha, anke jekk dawn ixandru l-Glorja ta’ Alla.  Irrakkontalu l-esperjenza tiegħek ta’ Alla!  Tparlax fuq kemm taf dwar Kristu, imma jekk tafux lil Kristu.  Għandek x’tirrakkonta dwar il-Mulej?  Kull bniedem għandu, imma ħafna, ħafna jibqgħu ma jindunawx li f’dak il-mument X Alla kien għaddej minn quddiemhom u huma ma ndunawx.  S. Wistin, li kien wieħed li jishar ħafna, li dejjem attent għal xi laqgħa ma’ Kristu bħalma kellu fil-ġnien tad-dar fejn kien joqgħod dak in-nhar li kkonverta, darba qal: “Jien nibża’ li jgħaddi Alla minn quddiemi u jien ma nindunax!”

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020
 22_nov_20.jpg
 bullettin_22-11-2020.jpg
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITĄ TA’ SIDNA GESŁ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020

Din hija il-Liturgija L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU  SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

king.151170761582.jpg  

 

Fi żmien tant imqalleb u diffiċli li fih il-bniedem huwa mġiegħel jinduna bid-dgħufija tiegħu minħabba din l-epidemija tal-Covid-19, il-Knisja bil-kuraġġ u b’ottimiżmu tiċċelebra u tgħix il-Fidi tagħha fi Kristu bħala s-Sultan ta’ kulma jeżisti u l-Mexxej u Kap tal-Istorja, mhux biss personali tiegħi u tiegħek, imma tad-dinja kollha, bil-politika, poteri u setgħat, kulturi u modi tagħha kollha.  Kristu huwa t-Tama tad-dinja; Huwa hu l-qawwa pożittiva li kapaċi toħroġ ġid enormi mid-dlam tal-qerda u tbatija. 

 

Kristu huwa ż-żerniq ta’ kull problema; Huwa hu li jdawwar f’Għid glorjuż il-ħakma tal-Mewt għax Hu huwa l-Waħdieni li rebħilha.  U dan kollu jgħodd ukoll għal dawk li jemmnu fiH, dawk li jemmnu fiH b’Fidi dejjem tikber, għax huma jsiru parti minnU.  Din hija l-Glorja vera tal-bniedem: li jiġi ngastat, imlaqqam, imsawwar fi Kristu nnifsu, u għalhekk ir-rebħa ta’ Kristu hija r-rebħa tan-Nisrani.  Mhux ta’ b’xejn li l-Ġemgħa li temmen tkanta, waqt li d-dinja tibża’ minn dak li għaddej mingħaliha, u l-infern jitriegħed quddiemU. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 November 2020
 15_nov_20.jpg
 bullettin_15-11-2020.jpg
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 IN-NISRANI: IL-BNIEDEM TAT-TALENTI
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 November 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 003-parable-talents.jpg

 

Il-lingwi kollha tal-pajjiżi b’kultura Nisranija għandhom ħafna kliem u espressjonijiet imnissla mill-Bibbja, u waħda minnhom hija “talent”, kelma Griega li kienet tfisser qjies ta’ toqol u anke ta’ flus.  Talent bħala qjies ta’ flus kien jiswa ħafna, ħafna.  Biżżejjed inżommu f’moħħna li “talent” kien jaqilgħu bniedem tas-sengħa f’disa’ snin xogħol!  Minn xi s-seklu tlettax ’l hawn, din il-kelma bdiet tiġi adottata għal xi kapaċità, sengħa, arti, kariżma li jkollu l-bniedem.  Din il-bidla fit-tifsira tagħha hi konsegwenza tal-parabbola li l-Knisja tpoġġi quddiemna f’dan il-Ħadd ta’ qabel tal-aħħar tas-Sena Liturġika.

 

Kull bniedem hu mżejjen minn Alla b’xi talent jew talenti bl-iskop li kull bniedem jgħin fl-iżvilupp tal-ħolqien.  Għax Alla għandu pjanijiet sbieħ għal kull bniedem u għall-ħolqien kollu, kif tgħid l-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija għal dan il-Ħadd: “Il-ħsibijiet li għandi għalikom,  igħid il-Mulej, huma ħsibijiet ta’ sliem mhux ta’ ħsara.”  (Ġer. 29, 11).  Għal Alla, il-ħolqien kollu, imma l-aktar il-bniedem, hu opra ta’ arti li tinsab fi proċess lejn il-milja.  Kulma jmiss ma’ Alla hu mimli ottimiżmu, hu pożittiv.  Huwa d-dnub li jtebba’, li jnissel pessimiżmu, li jdallam bil-biża’ ta’ x’jista’ jiġri.  It-tajjeb kollu ġej minn Alla-Ħallieq u hekk kull talent, kapaċita ta’ arti, sengħa, għerf, kollu ġej minn Alla, l-għajn u s-sors ta’ kollox. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1357