A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Settembru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 19 September 2014
bull21-9-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Settembru
                             2014
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IL-GENEROZITA’ TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Thursday, 18 September 2014

Din hija il- Liturgija ta' Hamsa u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus_teaching.jpg
Gesu jghallem permezz tal-Parabboli

   Dawk kollha li fettxew lil Alla, kkonvertew lejH u daħlu f’intimità miegħU, kollha jgħidulek li baqgħu imbellha bil-ġenerożità tiegħu.  Anke mal-midneb u ma’ min ma jridx jaf bih, Alla huwa ġeneruż għax liema ġenerożità hija ikbar minn dik tal-Missier li jibgħat lil Ibnu sabiex imut għal min hu midneb?  Imma dawk li huma mbegħda minn Alla rari jindunaw bil-ġenerożità u l-imħabba ta’ Alla li huma mdawrin biha, waqt li dawk li skoprew lil Alla jaraw b’għajnejhom lil Alla kullimkien, f’kull ħaġa u f’kull ġrajja. 

    Dan kollu għandu jimliena bil-ħeġġa biex nikkonvertu lejn Alla; nikkonvertu lejn il-ġenerożità tiegħu; lejn l-Imħabba, il-Providenza, is-sigurtà li hemm f’Alla.  Mhux veru li Alla jrid jeħdilna xi ħaġa, jew irid ixekkilna b’qabda liġijiet.  Għall-kuntrarju, fih hemm il-ħelsien veru u l-bniedem isir bħar-riħ, jgħid il-Mulej Ġesù, bla rbit, bla  xejn ma jxekklu.  Il-kelma ‘Ħelsien’ hija kuntradizzjoni fiha nnifisha, għax hemm, fejn naħsbu li hemm ħelsien għax nagħmel li rrid bla ma nħalli lil ħadd jindaħalli, porpju hemm li nispiċċa lsir tad-dnub, tal-vizzju, tal-korruzzjoni li twassal għall-mewt. 

 

Last Updated ( Thursday, 18 September 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Settembru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 12 September 2014
bull14-9-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Settembru
                           2014
 
L-ERBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 MAHFRA MINN MAHFRA
Written by Frans Galea   
Friday, 12 September 2014

Din hija il- Liturgija ta' l-Erba' u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

14-9-14.jpg
                    Gesu' jghallem

 

     IL-Kelma li l-Mulej qiegħed jagħtina f’dan il-Ħadd tas-Sena Liturġika hija mportanti mmens.  Anzi nażżarda ngħid hija Kelma li tifred in-Nisrani mill-bniedem ta’ reliġjon oħra, jew mill-bniedem bla Alla.  Il-Maħfra hija dak is-sinjal li juri li inti bniedem ta’ Alla.  Il-Maħfra hija suġġett li forsi l-iktar li jinteressa għax hija l-itqal ħaġa li jista’ jasal għaliha l-bniedem.  Kristu jitlobha mingħand dawk li jimxu warajh u jitlobha mingħajr limiti.  “Aħfru dejjem u lil kulħadd” hija frażi li tiġbor it-tagħlim ta’ Kristu dwar dan is-suġġett.

     Kristu kien jaf li l-Maħfra mhix ċajta.  Hemm sitwazzjonijiet fil-ħajja meta li wieħed jaħfer lill-għadu tiegħu tkun bħal meta wieħed qiegħed joqtol lilu nnifsu.  Meta int tkun għamilt ħafna ġid lil għajrek u dan ipattihulek b’deni u ħsara serja, imma tassew serja... il-Maħfra, jekk wieħed jeħodha bħala kmandament biss, issir toqol li l-bniedem ma jistax jerfgħu.  Infatti ssib nies li batew ħafna minħabba inġustizzji jew xi għemil tasssew ħażin ta’ għajrhom u jidħlu f’inkobu ta’ nuqqas ta’ maħfra; jsibuha mpossibbli jaħfru; ma jarawx sens f’li jaħfru; jirvinaw ħajjithom fil-mibegħda;  u l-ħsara tan-nuqqas ta’ maħfra tisboq lill-ħsara li jkunu irċivew u hekk ibatu d-doppju.  Jekk xi ħadd jgħidlu lil dan l-imsejken biex jistrieħ fil-Maħfra għax hekk jixtieq Ġesù, jgħidlek li Ġesù hu Alla waqt li huwa mhux ħlief bniedem li rċieva ferita u ma tistax tfieqlu.

 

Last Updated ( Friday, 12 September 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Settembru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 06 September 2014
bull7-9-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Settembru
                             2014
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA 2014 IT-TWIDDIB
Written by Frans Galea   
Friday, 05 September 2014

Din hija il- Liturgija tat -Tlieta u Ghoxrin il-Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

profeta_ezakjel1.jpg
        IL- Profeta Eżekjel

 

     Ħadd ma jista’ jagħti milli m’għandux imma mill-banda l-oħra l-ebda bniedem li iltaqa’ tassew ma’ Ġesù Kristu, li rċieva l-grazzja ta’ konverżjoni sinċiera, li nagħta li jemmen l-Aħbar it-Tajba u jġorr ġewwa fih garanzija, ċertezza, li Alla hu Missieru u li jħobbu b’imħabba eterna... dan il-bniedem ma jistax iżomm dan it-Teżor ħaj għalih waħdu.  L-għarfien veru ta’ min hu Alla jimbuttak biex taqsam dak li tkun irċivejt gratis ma’ ħaddieħor għax l-għarfien ta’ Alla jimlik b’imħabba u ħniena għal dawk li bla ma jafu qed jgħixu fid-dlamijiet. 

    Min m’għandux dan, min m’għandux ħlief tiċlieqa ta’ reliġjożità għax iħobb imur sal-Knisja, minn qatt ma jaqbad l-Iskrittura f’idejh, min għalih Alla hu Liġi u sforzi u moraliżmi, dan m’għandu xejn x’jagħti ħlief kundanni, ġudizzji, theddid u sens ta’ “jien aħjar minnek”.  Jaħasra, ħafna minna, jien ukoll, min jaf kemm-il darba għamilna reklam ħażin lil Kristu.  Għaddejna lill-oħrajn li huma mbegħda xbiha ta’ Kristu iebes, xbiha ta’ Alla li l-ħin kollu jgħidilna x’ma għandniex nagħmlu u x’għandna nagħmlu.  Din hi l-ikbar problema li għandha l-Knisja.  Bħalissa hawn storbju sħiħ fuq li l-Knisja għandha bżonn tiġġedded u kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu u kulħadd għandu parti mill-verità.  Iżda Kristu ġie fid-dinja sabiex iħaffef il-piż minn fuq dahar il-bniedem, mhux biex itaqqalulu.  Huwa ġie bl-Aħbar sorprendenti li Alla jħobb lill-għadu, ma jikkundannahx imma jrid isalvah.  Alla jaf li kull bniedem li tbiegħed, ma jafx x’inhu jagħmel, ma jafx x’inhu jitlef, għadu qatt ma ltaqa’ mad-dawl li jurih li Kristu miet u qam mill-mewt propju għalih.  Lanqas biss iħoss il-bżonn ta’ Kristu f’ħajtu.  Għandu vojt kbir, veru, imma jfittex jimlih bix-xejxi tad-dinja.  Jisker bihom.  Jaljena ruħu.  Huwa ddiżappuntat, imma ma jafx b’alternattiva.

 

Last Updated ( Friday, 05 September 2014 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 561
© 2014 www.xewkijaparish.org