Friday, 07 May 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 May 2021
2521.jpg
 bullettin_02-05-2021.jpg
 
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2021) MIN JEMMEN FI KRISTU JIRCIEVI L-ISPIRTU TIEGHU
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 May 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

vine-and-grapes-1020x579.jpg

 

Dan hu żmien ta’ festa u tal-“Hallelujah” għall-Insara, anke fil-qalba tal-Covid-19.  Xejn li jiġri madwarna ma jista’ jimmina l-ferħ u s-sens ta’ rebħa li jgħammru fl-intern tal-bniedem tal-Fidi.  Kristu rebaħ il-Mewt.  Rebaħ il-Mewt darba għal dejjem.  L-Insara tal-Orjent isellmu lil xulxin fit-triq matul dawn il-ħamsin jum tal-Għid bl-espressjoni: “Hristos vaskrese!”  u t-tweġiba: “Ili vaskrese!”  “Kristu qam mill-Mewt!”  “Hu qam tassew! Halleluja!”

 

Mill-ewwel Kristu jibda jimla lid-dixxipli bl-Ispirtu qaddis tiegħu, bl-Ispirtu rebbieħ fuq il-Mewt.  Għax il-Missier qajjem lil Ibnu biex juri li l-Imħabba tiegħu hi akbar mit-taħsir tal-Mewt u tad-dnub, tmur lil hemm mid-dnub kollu tad-dinja.  Imma wkoll Kristu mqajjem mill-Mewt ġie magħmul Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lin-nies.  Huwa hawn fejn jinteressana tant il-Misteru tal-Għid ta’  Kristu.  Għax dan il-Misteru għandu ħafna, ħafna x’jaqsam magħna.  Ir-rebħa ta’ Kristu hija r-rebħa tal-umanità kollha.  F’Adam ilkoll mitna.  Fi Kristu lkoll ngħixu għal dejjem.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' April 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 April 2021
bul25421.jpg
 
 bullettin_25-04-2021.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 April 2021 )
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2021) ULIED ALLA HUMA N-NGHAG TAL-MERHLA TIEGHU
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 April 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

goodshepherd.jpg

 

F’dan ir-Raba’ Ħadd tal-Għid se nisimgħu fuq l-ulied ta’ Alla, fuq in-ngħaġ tal-merħla u fuq ir-Ragħaj il-Kbir li jagħti ħajtu għalihom.  Fuq “l-ulied ta’ Alla” nisimgħu ħafna; min igħid ħaġa u min igħid oħra.  Bħal ħafna frażijiet oħra mportanti, hemm il-periklu li ssir clichè, ħaġa li nidraw ngħiduha u hekk titlef il-qawwa stupenda tagħha.  Sakemm nitkelllmu fuq il-familja umana, ir-razza tal-bnedmin, aħna tassew aħwa lkoll.  Kull bniedem huwa ħuna fis-sens li huwa bniedem bħalna, bil-bżonnijiet profondi li għandna lkoll, u fuq kollox bil-bżonn dejjiemi li niskopru lil Dak li minnU ħriġna.  Hi mportanti s-solidarjetà bejn l-aħwa l-bnedmin kollha, u kull Nisrani li kiber tassew fil-Fidi f’Ġesù li rebaħ il-Mewt, jirċievi d-don li jara lil Kristu f’kull wieħed minn ħutu l-bnedmin.

 

Infatti Kristu nnifsu jgħid li Hu jagħraf lin-ngħaġ tiegħu fil-Jum il-Kbir tal-Ħaqq, min jekk temgħuHx meta kien bil-ġuħ fil-fqir; jekk żaruHx meta kien maqful fil-ħabs; jekk farrġuHx meta kien qalbu maqtugħa fil-marid eċċ.  Imma meta l-Iskrittura titkellem fuq l-“ulied ta’ Alla” hi tagħmel distinzjoni.  Fit-T.Q. ulied Alla kienu dawk li kienu parti mill-poplu magħżul u adottat ta’ Alla: Iżrael.  Fit-T.Ġ. id-distinzjoni hi ferm aktar profonda.  Ulied Alla huma dawk li għarfu f’Ġesù ta’ Nazaret il-“Mibgħut” mill-Missier, l-Iben tal-Missier innifsu, li ġie jfittex in-ngħaġ mitlufin biex isalvahom bil-Misteru tal-Għid tiegħu.  U dawn huma wliedu mhux għax huma, di natura, aħjar mill-oħrajn, iżda kienu predestinati minn qabel li jkunu l-familja ta’ Alla, il-Ġemgħa li temmen fl-Iben, u din il-Fidi mhux minnhom imma Don kbir ta’ Alla.  San Ġwann, fil-Prologu famuż tal-Vanġelu tiegħu jitkellem ċar.  Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx.  Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu li twieldu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.  (Ġw. 1, 11-13).  Dawn twieldu, bħall-bnedmin kollha, minn missier u omm, imma rċevew bi Grazzja twelid ġdid, bħalma l-Mulej innifsu qal lil Nikodemu:  “Tassew tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’ Alla.”  (Ġw. 3, 3).  

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 18 ta' April 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 April 2021
18-4-21bu.jpg
 bullettin_18-04-2021.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2021) ID-DEMM TA’ KRISTU JIXTRI MAHFRA G&AL KULL BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Sunday, 18 April 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tielet Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_wara_li_qam.jpg 

 

F’dawn il-ġranet hekk friski, ta’ żogħżija mġedda mill-Misteru tal-Għid ta’ Kristu, naqraw ħafna siltiet mill-Atti tal-Appostli, narrazzjoni kollha żelu tal-ġrajjiet meraviljużi li għaddiet minnhom il-Knisja fiż-żmien ta’ tfulitha.  Storja ta’ grupp ta’ nies li huma xhieda ta’ x’kapaċi jagħmel l-Ispirtu s-Santu b’tafal artab u niedi li joqgħod għall-forma li jrid jagħtih.  Huma xhieda, li għandna tant bżonnha llum, mhux ta’ Knisja mgħobbija b’ħafna drawwiet, kulturi, tradizzjonijiet u għanqbut ieħor, imma Knisja miftuħa totalment għall-imbuttaturi tal-Ispirtu s-Santu.  Knisja li tixhed li hu possibbli li jseħħ dak li qal Kristu: “Ir-riħ fejn irid jonfoħ; tisma’ ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer.  Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu.”  (Ġw. 3, 8).

 

L-Ispirtu s-Santu hu l-ikbar setgħa li teżisti, imma huwa sensittiv immens.  Huwa l-Imħabba li ma tisfurzax propju għax hi Mħabba.  Huwa l-Imħabba li taċċetta li ma tkunx maħbuba, mifhuma, reċiprokata.  Hu dak li lili u lilek iħallina fil-libertà u jirriskja kollox fuqna.  Imma f’dawk li jbexxqulu ftit il-bieb, Huwa jinvesti u jidħol b’qawwa ta’ riefnu li jtajjar l-għanqbut, it-trab, l-intiena tal-għeluq, u jlibbes skeletri bil-laħam u n-nervi, jonfoħ fihom Ħajja Ġdida, isawwar fihom natura ġdida u jagħmel li jwettqu għeġubijiet li min hu mmarkat minn Alla biss kapaċi jagħmel.  Min fejn jgħaddi Hu jaqgħu l-ktajjen tal-kalkoli, tar-rispett uman, tad-diplomazija u l-kompromessi... fuq kollox tal-biża’.  Minn nies muti jagħmel xandara li jiftħu garġihom biex jgħidu l-verità li tweġġa’ lil min ikun ikun.  Jagħmel minn nies sempliċi li qatt ma riedu jkunu differenti, Nar li jqabbad ħuġġieġa ta’ rivoluzzjoni.  Dan, l-Ispirtu s-Santu dejjem jagħmlu, f’kull ġenerazzjoni, u qed iwettqu bħalissa wkoll.

Last Updated ( Sunday, 18 April 2021 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1402