A+ | A- | Reset

smallphoto2.jpg

 
Home
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA 2014 KRISTU SULTAN
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 November 2014

Din hija il- Liturgija  ta' l-Ahhar Hadd matul is-sena Kristu Sultan bi hsibijiet min Joe Rapa.

kristu_re.jpg
                          Kristu Re

 

   Fl-Aħħar Ħadd taż-żmien liturġiku ta’ “Matul is-Sena” l-Knisja tifraħ bi Kristu bħala Sultan, Sultan b’differenza u xxandru bħala Dak li hu l-Bidu u t-Tmiem ta’ Kollox, l-Alfa u l-Omega, Sid l-Istorja ta’ kollox, inkluż, naturalment, l-Istorja tiegħek u tiegħi.  Huwa Sultan b’differenza u differenza enormi mill-ħakkiema politiċi li taf tipproduċi d-dinja għax għalkemm huwa Sultan qawwi, l-iljun ta’ Ġuda, iljun li jirbaħ, huwa għażel li jsir Ħaruf biex ibati għalija u għalika.  Huwa tneżża minn dak kollu li kellu bħala Alla biex sar bniedem, anzi lsir u, agħar minn hekk,  ħalla lilu nnifsu jiġi ddikkjarat mill-qrati tal-bnedmin bħala kriminal u midgħi waqt li mingħajr ma ddefenda ruħu ħalla li jiġi mkaxkar lejn l-agħar mewt li qatt ivvinta l-bniedem, imsallab fuq salib barra l-belt, għeri u umiljat.

     Dan is-Sultan tant mhux tas-soltu, qawwi ħafna iktar minn iljun, sar dgħajjef biex jitgħarras lil ruħi u lil ruħek u biex billi jmut iħallas il-prezz tad-dejn li kellha għarustu.  Mhux biss imma, kif jgħid innu antik tal-Knisja, ħalla demmu kollu bħala dota għall-għarus verġni tiegħu.  Huwa s-Sultan miġnun bl-imħabba li niżel sal-qiegħ nett tal-esperjenza tal-bniedem, jgħarrex, isejjaħ, ifittex in-nagħġa li kienet intilfitlu.  U meta sabha, ma ħariġx kundanna bħalma jgħamlu l-mexxejja tad-dinja, u vvendika ruħu minn min kien bidlu, iżda refagħha fuq spallejh, tela’ magħha fis-sema u daħħalha fid-dar ta’ Missieru.

 

Last Updated ( Saturday, 22 November 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Novembru 2014
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 November 2014
bull_16-11-14.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Novembru
                          2014
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2014 TALENTI G&ALL-QADI TAL-IMHABBA ( Kwaranturi fix-Xewkija )
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 November 2014

Din hija il- Liturgija  tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-sena bi hsibijiet min Joe Rapa.

master-stdas0147jpg-responsibility-goodsalt-stdas0147.jpg
            Il-Parobola tat-Talenti

 

Xi ħaġa li bosta nies jgħaddu għomorhom kollu mingħajr ma jiskopruha hija l-ferħ u s-sens ta’ sodisfazzjon li wieħed isib fil-qadi tal-Mulej, fix-xogħol ġol-għalqa tiegħu.  Numru kbir ta’ nies ħarqu ħajjithom kollha jaħdmu għall-Mulej u għall-Knisja tiegħu u dan jgħaġġeb lid-dinja, li l-uniku skop tagħha hu li ġġemma’ l-flus. L-għaraq li jixxerred fl-għalqa tal-Mulej ma jista’ qatt jitħallas bi flejjes tad-deheb u l-fidda, imma dawk li jaħdmu għaliH jafu li ħlas kbir hemm għat-taħbit tagħhom, sa minn din id-dinja stess.  Nerġa’ ngħid li dan hu sinjal għad-dinja pagana li kulma tagħmel tagħmlu għall-qligħ, anke jekk kapaċi tipprovdi atti ta’ volontarjat impressjonanti ukoll.

    Lin-nies fidili lejH, li Alla ħasibhom sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja, Huwa żejjinhom b’kapaċitajiet, ħiliet, kariżmi biex ikunu jistgħu iwettqu l-għemejjel li Hu nnifsu jkun ġa lesta għalihom.  Għall-kuntrarju tad-dinja, Huwa dejjem jagħżel nies dgħajfa, kif dgħajjef kien Abraham, bniedem li kien jiddisprezza lilu nnifsu għax ma kellux iben;  kif dgħajjef kien Israel, poplu ta’ lsiera fl-Eġittu;  kif dgħajjef kien Mosè, li kemm kemm kien kapaċi jitkellem għax kien ilaqlaq;  kif dgħajjef kien David, tfajjel li kienu jeħilsu minnu billi jibagħtuh jieħu ħsieb il-merħla;  kif dgħajjef kien Pietru, li, kuntrarju għal Mosè kien kapaċi jitkellem u kien iredden ħafna imma li fis-siegħa tal-prova wera ruħu beżżiegħi.  U tant u tant oħrajn.  F’kollha kemm huma dehret il-Grazzja, il-Glorja, il-Kobor ta’ Alla iktar milli tal-bnedmin. 

 

 

Last Updated ( Saturday, 15 November 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Novembru 2014
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 November 2014
bull9-11-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Novembru
                          2014
 
9 TA’ NOVEMBRU, 2014 IL-KONSAGRAZZJONI TAL-BAZILIKA TAL-LATERAN
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 November 2014

Din hija il- Liturgija  tal-Konsagrazzjoni tal-Bazilika tal-Lateran bi hsibijiet min Joe Rapa.

lbl.jpg
 Il-Bazilika tal-Lateran gewwa Ruma

   Illum, minflok il-Liturġija tat-32 Ħadd Matul is-Sena, il-Knisja qegħda tiċċelebra l-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran ġewwa Ruma, festa li meta taħbat il-Ħadd tirbaħ fuq il-Liturġija normali tal-Ħadd.

    Għaliex hi daqshekk importanti l-festa tad-Dedikażżjoni ta’ din il-Knisja ġewwa Ruma?  Għax hija l-eqdem santwarju Kristjan li qatt inbena.  Kien l-Imperatur Konstantinu, l-ewwel Imperatur Nisrani, li tella din il-Bażilika fuq l-għolja tal-Lateran.  L-istess Imperatur kien għadu kif waqqaf il-persekuzzjonijiet li kienu mmarkaw l-ewwel tliet mitt sena tal-Knisja, u fejn qabel l-Insara kienu jiltaqgħu fi mkejjen sigrieti, aktarx djar privati, jew f’xi katakombi li kienu ċimiterji taħt l-art, issa, bil-permezz u l-inkoraġġiment tal-Imperatur, bdew jagħmlu l-liturġiji u l-laqgħat tagħhom fil-beraħ bla biża’ ta’ xejn.  Għalhekk bdew jinbnew ħafna knejjes jew tempji pagani tal-allat folox bdew jiġi mibdula fi knejjes Insara.  Kif diġa għidna, l-ewwel knisja li qatt inbniet kienet dik tal-Lateran, li tagħha qed nagħmlu l-festa llum, iddedikata, lil San Ġwann Battista u lil San Ġwann Evanġelista.  Infatti l-Knisja normalment tissejjah San Giovanni in Laterano. 

 

Last Updated ( Saturday, 08 November 2014 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Novembru 2014
Written by Frans Galea   
Friday, 31 October 2014
bull2-11-2014.jpg
 Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Novembru 2014
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 579
© 2014 www.xewkijaparish.org